Εκτύπωση

Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010*, που αναφέρεται: στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθµ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015) «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και διαδικασιών για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 “για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά” και των σχετικών µε αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισµών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρµογή τους». Και σύµφωνα µε την: αριθµ. 148587/6214/01-12-2016 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΞΞΚ4653Π8-ΚΞ3) του Υ.Π.ΕΝ. (Κεντρική Αρµόδια Αρχή Καν. Ξυλείας)

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ - View in full screen