Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                            

                                                                                       Μεταμόρφωση, 21 Νοεμβρίου 2016

Εν όψει του πρόσφατου εγγράφου της διοίκησης που σας κοινοποιήθηκε και της συνακόλουθης πιθανότητας αυξανόμενων διοικητικών ελέγχων στις επιχειρήσεις του κλάδου σάς γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την πρόσφατη περιβαλλοντική νομοθεσία (ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4014/2011 και τον ν. 4042/2012, Υ.Α. 1958/13.01.2012 όπως τροποποιήθηκε με τις με τις Υ.Α 20741/2012 και Υ.Α. 173829/2014), οι επιχειρήσεις του κλάδου (πώληση/αποθήκευση στερεών καυσίμων) αποτελεί δραστηριότητα περιβαλλοντικής κατηγορίας «Β» και υπόκειται σε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), η οποία εκδίδεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Σε περίπτωση ελέγχου από κλιμάκιο της παραπάνω υπηρεσίας, η απουσία της Ε.Π.Ο. επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου και ταυτόχρονα αυτεπάγγελτη άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για υποβάθμιση/κίνδυνο υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Εν όψει των ανωτέρω, συνιστάται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, που δεν έχουν ήδη προβεί στην παραπάνω περιβαλλοντική αδειοδότηση της επιχείρησής τους, όπως επικοινωνήσουν με Μηχανικό της επιλογής τους και προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητάς τους, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή σε βάρος τους διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποτροπής ή διαπιστωμένης βλάβης του περιβάλλοντος, οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις δύναται να φθάσουν μέχρι και τη σφράγιση της επιχείρησης, κατά συνέπεια η κατά τα ανωτέρω αδειοδότηση κρίνεται ως απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία των επιχειρήσεων του κλάδου.  

                                                                                    Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

                                                                                    Νομικός σύμβουλος Σ.Ε.Σ.Κ.Α.