Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           

           

1. Βασίλειος Τσέγας, Πρόεδρος

2. Νικόλαος Ανδρέου, Αντιπρόεδρος

3. Χρήστος Μπάτας, Γενικός Γραμματέας

4. Διονύσιος Φανός, Ταμίας

5. Γεώργιος Γεωργίου, Μέλος

6. Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Μέλος

7. Νικόλαος Τσίντζας, Μέλος