Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

O ιστότοπος «www.seska.gr» (εφ’ εξής «ο ιστότοπος»)ανήκει στην κυριότητα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής» και διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Σ.Κ.Α.», με διεύθυνση την οδό Ρόδου 1στη Μεταμόρφωση Αττικής, με τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 210.2838856  .

Ο ιστότοπος δεν αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), δεν εξυπηρετεί εμπορικό σκοπό και δεν παρέχει ούτε παραπέμπει σε υπηρεσίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ιστοτόπου. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται τον ιστότοπο θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τροποποίηση όρων χρήσης

Ο Σ.Ε.Σ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου. Σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης, ο χρήστης θα καλείται να αποδεχθεί εκ νέου του όρους χρήσης πριν επισκεφθεί τον ιστότοπο. Η παραπάνω αποδοχή αποδεικνύει την πλήρη ενημέρωση του χρήστη για τις τροποποιήσεις των όρων χρήσης.. Τυχόν ειδικοί όροι χρήσεις υπερισχύουν των γενικών όρων.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Ο Σ.Ε.Σ.Κ.Α. δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του φορέα όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστότοπου συναλλαγές. Ο Σ.Ε.Σ.Κ.Α. δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Ο Σ.Ε.Σ.Κ.Α. δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή στο λογισμικό.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, video, προγραμμάτων, ειδήσεων, άρθρων σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Σ.Ε.Σ.Κ.Α. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ιστότοπου.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο τους . Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Σ.Ε.Σ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε  άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεδομένα που προορίζονται για τηλεφόρτωση απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για εμπορική χρήση, κάθε δε περαιτέρω κοινοποίησή τους πρέπει να αναφέρει ως πηγή τον ιστότοπο. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον Σ.Ε.Σ.Κ.Α. και τις υπηρεσίες του  ή & τρίτων μερών αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του  Σ.Ε.Σ.Κ.Α. ή & των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο  για: αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στον Σ.Ε.Σ.Κ.Α. ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις σε ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

 

Σύνδεσμοι στον ιστότοπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτό  σε ιστοσελίδες τρίτων φορέων, παρόχων , επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Σ.Ε.Σ.Κ.Α., που δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Επίσης  δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.  Ο Σ.Ε.Σ.Κ.Α. παρέχει αυτούς τους συνδέσμους για τη διευκόλυνση του χρήστη και για την ευρύτερη πληροφόρησή του, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη και το γεγονός ότι εμφανίζονται στον ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι ο Σ.Ε.Σ.Κ.Α. εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική Απορρήτου

Ο Σ.Ε.Σ.Κ.Α. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, εν όψει και της πρόσφατης  ενωσιακής νομοθεσίας (GDPR) και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών

Όλα τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Τα στοιχεία που ζητούνται και συλλέγονται αφορούν τη χρήση του ιστότοπου και παρέχονται εν γνώσει και με τη συγκατάθεση του χρήστη. Οι περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες και στοιχεία που θα ζητούνται προσδιορίζονται βάσει των ειδικότερων απαιτήσεων της εκάστοτε υπηρεσίας της οποίας γίνεται χρήση. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους θα ενημερώνονται από τον ιστότοπο  και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της τυχόν  διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι προστηθέντες του  Σ.Ε.Σ.Κ.Α.. Κατά τα λοιπά ο Σ.Ε.Σ.Κ.Α.  δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται θα διατηρούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τον σκοπό, τη χρήση, και τον χρόνο που θα έχουν ρητώς συμφωνηθεί από τον δικαιούχο τους, ο οποίος δύναται να έχει πάντοτε πρόσβαση σε αυτά ώστε να τα διορθώσει, ενώ θα έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ζητήσει την παύση της χρήσης τους ή τη διαγραφή τους.

Τυχόν πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα, κατόπιν συγκατάθεσης των χρηστών, χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών και της εν γένει λειτουργίας του ιστότοπου δεν υπάγονται στους παραπάνω περιορισμούς, αφού δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ασφάλεια συναλλαγών  παρέχεται από τον Σ.Ε.Σ.Κ.Α., που προσφέρει προς χρήση  έναν ιστότοπο που υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας των δικτύων από εξειδικευμένο προσωπικό .

Η διαδικασία ασφάλειας περιλαμβάνει κρυπτογράφηση δεδομένων συμφώνα με το πρωτόκολλο ασφάλειας TLS 1.2

 

Πολιτική χρήσης cookies

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν τον επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος αποθηκεύει τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (π.χ. γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Τα στοιχεία αυτά δεν οδηγούν σε ονομαστική ταυτοποίηση των χρηστών και δεν συνδέονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Ο ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση της βέλτιστης πλοήγησης σε αυτόν και της πλήρους λειτουργικότητας όλων των στοιχείων του καθώς και για στατιστικούς λόγους.  

Ο χρήστης δύναται να διαγράψει τα cookies ή να αποκλείσει την τοποθέτησή τους (ιδ. σχετικά: aboutcookies.org).

Ο χρήστης δύναται να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies

(ιδ. σχετικά:   -Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835                           -Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored                                                                                                 -Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en               -Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/               -Safari http://support.apple.com/kb/PH5042                                                                   -Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677)

 

Ωρα για καυσόξυλα: Οι τιμές, ποια πρέπει να προτιμάμε, τι να προσέχουμε

«ΧΡΥΣΕΣ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.Κ.Α

Με τον καιρό σταδιακά να «εγκαθιστά» τις φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν σηκώσει το τηλέφωνο προκειμένου να κάνουν την παραγγελία τους για καυσόξυλα, μια εκ των λύσεων για όσο το δυνατόν ανώδυνο -οικονομικά- χειμώνα γίνεται.

Ωστόσο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εύλογα δημιουργούνται στους καταναλωτές συγκεκριμένα ερωτήματα, σχετικά με την ξυλεία, την τιμή της, αλλά και με το τι πρέπει να προσέχουν κατά την αγορά από τους εμπόρους. Το iefimerida.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, κ. Ιωάννη Σακελλαράκη ο οποίος μεταξύ άλλων παρουσίασε έναν αναλυτικό οδηγό για τα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε καταναλωτής.

Διαβάστε περισσότερα