Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

Η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει τη λειτουργία των περισσότερων κατηγοριών καταστημάτων, μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων του κλάδου Στερεών Καυσίμων τις Κυριακές, και επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθ. οικ. 215725/989 και 212612 Υπουργικές Αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών  Ανατολικής Αττικής και Νότιου Τομέα Αθήνας αντίστοιχα, του  υπ’ αριθ. ΦΕΚ 2844/Β/8-11-2013

 


Οι διατάξεις των άρθρου 16 του Ν.4177,  (ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013)  ορίζουν τις Κυριακές που επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και το πλαίσιο του ωραρίου αυτών. 

 


Οι διατάξεις του άρθρου 132 της  υπ’ αριθ. Α2-718  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014)  ορίζουν ότι η λιανική πώληση καυσόξυλου γίνεται κατ’ όγκο και όχι κατά βάρος και συγκεκριμένα με μονάδα μέτρησης το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην», μέτρηση η οποία διενεργείται με το κατάλληλο εξοπλισμό που οφείλουν να διαθέτουν οι λιανοπωλητές για τον υπολογισμό του όγκου. 

 

 


 


 

Η υπ’ αριθ. Οικ. 483/35/Φ.15 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  « Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και την λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» αναφέρεται στο  υπ’ αριθ. ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012. 

Με την  υπ’ αριθ.  134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/τ.Β΄/29-12-2015) κοινή Υπουργική απόφαση  περί « Καθορισμού αρμοδίων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ.  995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης  Οκτωβρίου 2010 θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά και των σχετικών με αυτών, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.