Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ.Ε.Σ.Κ.Α

 

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

Η διαφύλαξη, προώθηση και προάσπιση των επαγγελματικών, οικονομικών, εμπορικών, περιβαλλοντικών, ασφαλιστικών κι κοινωνικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου που ασχολούνται επαγγελματικά με το εμπόριο στερεών καυσίμων (ξυλείας θέρμανσης, κάρβουνων, πέλετ  κ.λ.π.), συσκευών καύσης των ως άνω εμπορευμάτων καθώς κα συναφών ειδών, όπως λεπτομερώς καταγράφεται στην εμπορική δραστηριότητα ενός εκάστου μέλους.  

            Η μελέτη τεχνοοικονομικών θεμάτων γύρω από τα στερεά καύσιμα.   

Η ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου και η δημιουργία προϋποθέσεων ορθολογικής διακίνησης –εμπορίας από τα μέλη των προϊόντων τους.

Η υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, έναντι έκνομων και αθέμιτων ανταγωνιστικών ενεργειών, όπως  π.χ, η νόμιμη καταγγελία του παραεμπορίου των ειδών αυτών από άλλους μη δικαιούμενους κλάδους, καθώς και η ενεργοποίηση  και κινητοποίηση του κλάδου προς τις αρμόδιες Αρχές για την προάσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών και περιβαλλοντικών συμφερόντων των μελών του.

Η  ανάπτυξη της συναδελφικότητας των μελών του Συλλόγου, για την από κοινού επίλυση των προβλημάτων και διεκδίκηση των αιτημάτων τους, ενώπιον των εκάστοτε νομοθετικών, εκτελεστικών ή δικαστικών αρχών.

Η συμπαράσταση και ο συντονισμός των προσπαθειών του Συλλόγου με άλλα επαγγελματικά σωματεία συναφών κλάδων σε όλη την Ελλάδα, για την υπεράσπιση των δικαίων αιτημάτων των μελών.

 

Η διενέργεια γενικώς κάθε πράξης, η οποία θεωρείται ότι άμεσα ή έμμεσα θα προωθήσει τους παραπάνω σκοπούς του Συλλόγου και την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών.