Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                            

                                                                                  Μεταμόρφωση, 27 Μαρτίου 2017

           

            Με την Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026/14.09.2016 (ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017), ορίζονται τα περί της οργάνωσης και λειτουργίας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012.

            Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το είδος και την ποσότητα των παραγομένων και διακινούμενων αποβλήτων καθώς και την εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων.

            Στο ΗΜΑ εγγράφεται υποχρεωτικά κάθε οργανισμός (περιλαμβανομένων των Δήμων για τα δημοτικά απόβλητα) ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011 καθώς και κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα. Στο Μητρώο υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το τρέχον έτος είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31.03.2017.

            Οι δραστηριότητες κοπής-αποθήκευσης σε στεγασμένο χώρο στερεών καυσίμων υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011 και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21/2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 173829/2014 (ΦΕΚ Β’2036/2014), κατατάσσονται στην κατηγορία «Ομάδα 9η - α/α 202: “Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων”»  και, επομένως, εμπίπτουν στην υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ.

            Το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. προβλέπει της επιβολή στους παραβάτες των διατάξεων για το ΗΜΑ των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, περαιτέρω δε η ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα και παρακολούθηση των αποβλήτων μέσω του ΗΜΑ ενεργεί προληπτικά, αποτρέποντας την παράνομη παραγωγή και διακίνηση αποβλήτων, η οποία τιμωρείται, σύμφωνα με τον ν. 4042/2012 με τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986.

            Κατά συνέπεια, η εγγραφή στο ΗΜΑ πρέπει να έπεται της έκδοσης περιβαλλοντικής άδειας του ν. 4014/2011 από τη  Δ/νση Περιβάλλοντος της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής στο ΗΜΑ θα καταδείξει ενώπιον των αρμοδίων αρχών την απουσία προηγούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ομοίως, η παράλειψη εγγραφής στο ΗΜΑ, εφ’ όσον διαγνωσθεί από τις αρμόδιες αρχές, θα οδηγήσει κατ’ ανάγκη και στην κατάδειξη της απουσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.       

            Εν όψει  των ανωτέρω, συνιστάται στους επαγγελματίες του κλάδου της επεξεργασίας, αποθήκευσης και πώλησης στερεών καυσίμων να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ένταξης στο ΗΜΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή σε βάρος τους των αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 28 και 30 του ν. 1650/1986.

                                                                                    Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

                                                                                    Νομικός σύμβουλος Σ.Ε.Σ.Κ.Α.

Ωρα για καυσόξυλα: Οι τιμές, ποια πρέπει να προτιμάμε, τι να προσέχουμε

«ΧΡΥΣΕΣ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.Κ.Α

Με τον καιρό σταδιακά να «εγκαθιστά» τις φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν σηκώσει το τηλέφωνο προκειμένου να κάνουν την παραγγελία τους για καυσόξυλα, μια εκ των λύσεων για όσο το δυνατόν ανώδυνο -οικονομικά- χειμώνα γίνεται.

Ωστόσο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εύλογα δημιουργούνται στους καταναλωτές συγκεκριμένα ερωτήματα, σχετικά με την ξυλεία, την τιμή της, αλλά και με το τι πρέπει να προσέχουν κατά την αγορά από τους εμπόρους. Το iefimerida.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, κ. Ιωάννη Σακελλαράκη ο οποίος μεταξύ άλλων παρουσίασε έναν αναλυτικό οδηγό για τα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε καταναλωτής.

Διαβάστε περισσότερα