Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                            

                                                                                 Μεταμόρφωση, 28 Φεβρουαρίου 2017

Στο πλαίσιο πρόληψης και καταστολής των φαινομένων λαθροϋλοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθετήθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.10.2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (ΕΕL 295 της 12-11-2010). Ακολούθως, με την Κ.Υ.Α. 134627/5835/2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015) προσδιορίστηκαν και εξειδικεύτηκαν οι όροι εφαρμογής του Κανονισμού στη χώρα μας.

Το άρθρο 13 παρ. 2 της Κ.Υ.Α προβλέπει την τήρηση βιβλίου απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη μορφή που προβλέπεται από την Εγκύκλιο Υ.Π.ΕΝ. 148587/6214/01-12-2016. Το βιβλίο τηρείται από κάθε έμπορο, ενώ εκτυπώνεται και θεωρείται προ της χρήσης του από την αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας (για τον νομό Αττικής οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής).

Το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. προβλέπει την εγγραφή στα οικεία Περιφερειακά Μητρώα όλων των εμπόρων ξυλείας. Στην αίτηση εγγραφής αναγράφονται η εμπορική ονομασία και η νομική μορφή του υπόχρεου, η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του, τα στοιχεία επικοινωνίας του, ενώ συνυποβάλλεται αντίγραφο άδειας άσκησης εμπορικής - εισαγωγικής δραστηριότητας ή αντίστοιχου δημοσίου εγγράφου (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο). Σε περίπτωση μη εγγραφής ή εκπρόθεσμης εγγραφής στο οικείο Μητρώο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 4 της Κ.Υ.Α.).

Εξ άλλου, η διάθεση στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, δηλαδή ξυλείας που υλοτομήθηκε κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας της χώρας υλοτόμη­σης (άδεια, δικαιώματα, τέλη και δασμοί υλοτόμησης, εκτελωνισμός) επισύρει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 268, 287 παρ. 22, 288Α και 271 του ν.δ. 86/1969 (άρθρο 2 του Κανονισμού, άρθρο 9 παρ. 2 της Κ.Υ.Α.).

Συγκεκριμένα οι ποινές αυτές περιλαμβάνουν κυρίως:

- ποινές φυλάκισης για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά τα άρθρα 381-382 Π.Κ. για ζημία στο δάσος υπερβαίνουσα 300 ευρώ και ποινή κάθειρξης για ζημία υπερβαίνουσα 10.000 ευρώ (παράνομη υλοτομία). Σε περίπτωση ζημίας έως 300 ευρώ, η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση.

- ποινή φυλάκισης έως 1 έτος (διακίνηση άνευ αδείας)

- διοικητικό πρόστιμο 1.500 – 30.000 ευρώ (παράνομη διακίνηση ειδών αυτοφυούς χλωρίδας)

- κατάσχεση και δήμευση παράνομων δασικών προϊόντων.

Περαιτέρω, οι έμποροι πρέπει να υιοθετούν «σύστημα δέουσας επιμέλειας», δηλαδή να εφαρμόζουν μέτρα και διαδικασίες που εξασφαλίσουν επαρκείς πληροφορίες προεχόντως για τον προσδιορισμό της αλυσίδας προμήθειας του προϊόντος, την ταυτοποίησή του, τον τόπο και χρόνο υλοτόμησης και την άδεια υλοτομίας, κατά τα λεπτομερώς περιγραφόμενα στα άρθρα 4 παρ. 2 και παρ. 3, 5 και 6 του Κανονισμού, άλλως υπόκεινται σε πρόστιμο ύψους 5.000 – 50.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 3 της Κ.Υ.Α.).

Σε περίπτωση υποτροπής εντός 5ετίας, τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ σε κατ’ εξακολούθηση παράβαση εντός 5ετίας, τριπλασιάζονται.

Εν όψει των ανωτέρω, συνιστάται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι εξαιρετικά επιμελείς ως προς την τήρηση των παραπάνω κανόνων, εξασφαλίζοντας πρωτίστως την αποδεικνυόμενη με έγγραφα (άδειες, εκτελωνισμοί, ιδιωτικά συμφωνητικά, παραστατικά κλπ.) νόμιμη και διαφανή διαδικασία υλοτόμησης και διανομής της ξυλείας, από τον τόπο υλοτόμησης μέχρι και τον τόπο τελικής πώλησης στον καταναλωτή, προς κατοχύρωση των συμφερόντων τω επιχειρήσεών τους, αλλά και με σκοπό της εξασφάλισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπορίας νομίμως υλοτομηθείσας και διακινουμένης ξυλείας.  

                                                                                   

                                                                                    Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

                                                                                    Νομικός σύμβουλος Σ.Ε.Σ.Κ.Α.

Ωρα για καυσόξυλα: Οι τιμές, ποια πρέπει να προτιμάμε, τι να προσέχουμε

«ΧΡΥΣΕΣ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.Κ.Α

Με τον καιρό σταδιακά να «εγκαθιστά» τις φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν σηκώσει το τηλέφωνο προκειμένου να κάνουν την παραγγελία τους για καυσόξυλα, μια εκ των λύσεων για όσο το δυνατόν ανώδυνο -οικονομικά- χειμώνα γίνεται.

Ωστόσο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εύλογα δημιουργούνται στους καταναλωτές συγκεκριμένα ερωτήματα, σχετικά με την ξυλεία, την τιμή της, αλλά και με το τι πρέπει να προσέχουν κατά την αγορά από τους εμπόρους. Το iefimerida.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, κ. Ιωάννη Σακελλαράκη ο οποίος μεταξύ άλλων παρουσίασε έναν αναλυτικό οδηγό για τα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε καταναλωτής.

Διαβάστε περισσότερα