Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

Η υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ.5833/215/9-2-2017 εγκύκλιος για τους τεχνικούς
ασφαλείας και ιατρούς εργασίας αφορά τους επαγγελματίες αυτούς και την τυχόν
υποχρέωσή τους προς υποβολή έκθεσης δραστηριότητας στα αρμόδια όργανα και
όχι τις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραπάνω ενδεχομένως παρέχουν υπηρεσίες.