Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΘΕΜΑ:    Υπ' αριθ. 159383/3593/25-08-2017 εγκύκλιος,  για την τήρηση του βιβλίου  απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικώντου Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 995/2010.